HVA GJØR VI

BHT Bergen AS skal i samarbeid med representant fra bedriften, bistå bedriften med å oppfylle sine forpliktelser innenfor områdene helse, miljø og sikkerhet slik disse er etter Arbeidsmiljøloven og bedriftens internkontrollsystem og legge til rette for sunne og trygge arbeidsforhold for de ansatte.

Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.
BHT Bergen AS har godkjenning fra Arbeidstilsynet.

BHT Bergen kan bistå med:
• Planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø
• Utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsprosesser
• Kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser og vurderer risiko
• Foreslår og arbeider for tiltak som kan forebygge helseskader
• Overvåke og følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen
• Tilrettelegging av arbeidet for den enkelte, og deltar i dialogmøter
• Informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS)

• Ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Hvordan gjør vi det?

Kartlegging

Vi bistår ved kartlegging av arbeidsmiljøet, både de fysiske, de organisatoriske og de psykososiale faktorene. Det finnes flere ulike kartleggingsmetoder og arbeidsplassundersøkelser. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art, problemområde og lignende.
Vi vurderer mulige årsaker og sammenhenger mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø, og komme med forslag til tiltak.

Ulykkesforebyggende arbeid

Vi bistår bedriftene med å identifisere risikoforhold og foreslå tiltak som for eksempel verneinnretninger og verneutstyr.

Sykefraværsforebyggende arbeid

Vi bistår bedriften i sykefraværs- og attføringsarbeidet. Vi utfører funksjonsvurdering av den enkelte arbeidstaker med tanke på restarbeidsevne.

Målrettede helseundersøkelser

KIRSTEN_2000PXBRIT_2000PXSTEINAR_2000PXMEMBER-DORTHE_2000MEMBER-DORTHE_2000MEMBER-DORTHE_2000

Det kan være nødvendig å foreta helseundersøkelser for å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for dette ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko.
Eksempler på arbeid som krever særskilt helseundersøkelse:
• Arbeid med ioniserende stråling
• Arbeid med asbest
• Arbeid som innebærer støy (hørselskontroll)
• Dykking
• Bergarbeid
• Arbeid med biologiske faktorer
• Arbeid med kjemikalier

Noen bestemmelser krever at arbeidstakerne skal gis tilbud om helseundersøkelse:
• Ved arbeid ved dataskjerm (synsprøve).
• Ved arbeid ved avløpsanlegg.
• Ved arbeid med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.
• Ved arbeid som innebærer mekaniske vibrasjoner.
• Ved arbeid som utføres hovedsakelig om natten.
• Ved arbeid med kunstig optisk stråling som kan innebære fare for hud- og øyeskader.
• Vi kan utføre arbeidsrelaterte helsekontroll og vaksiner enten hos bedriften eller i vår klinikk på Lagunen.

Ergonomi

MEMBER-DORTHE_2000

Vår fysioterapeut gi råd og veiledning ved planlegging av nye arbeidsplasser, ved forbedring og endring av eksisterende arbeidsplasser, og ved innkjøp av nytt utstyr.
Hun vurderer mulige forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger, og ved tungt og ensformig arbeid. I tillegg gi hun opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk.

Inneklima, støv, kjemiske stoffer, støy og lys

MEMBER-BJORN_ATLE

Vår yrkeshygieniker bistår med kartlegging ved å utføre målinger av luft, lys og støy, han vurderer disse og komme med forslag til tiltak. Det samme gjelder for målinger som eventuelt er utført av andre. Han gi råd om ventilasjon, punktavsug, renhold og andre tiltak for bedring av inneklimaet.

Han vurderer også bedriftens ulike stoffer, innhenter helseinformasjon om stoffene og informere om risikofaktorer og skadevirkninger som kjemiske stoffer kan gi og opplyser om eventuelle muligheter for utskiftning til mindre helseskadelige stoffer.

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

MEMBER-ELISABETH_2000PX

MEMBER-ELISABETH_2000PX

Vi bistår arbeidsgiver ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen. For eksempel ved mobbe- og trakasseringssaker og konflikter.

Andre oppgaver

BHT Bergen AS kan delta i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg som rådgivende medlem dersom virksomheten har dette. Vi delta også i virksomhetens eventuelle AKAN-arbeid (rusproblematikk på arbeidsplassen) og gi opplæring innen de ulike arbeidsmiljøforholdene i virksomheten.

Dokumentasjon

I samarbeid med arbeidsgiver utarbeider vi:
Handlingsplaner for BHT sitt arbeid i virksomheten. Planen skal inngå som en del av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Årsrapport med oversikt over bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.
Andre rapporter, måleresultater og lignende som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater.